Voorwaarden Muziek- en Dansschool Amstelveen | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Voorwaarden Muziek- en Dansschool Amstelveen

1. Lesvormen

a. Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs 
Groepsles-45 > 3 of 4 leerlingen > 45 minuten per week 
Groepsles-60 > 5 of meer leerlingen > 60 minuten per week

b. Muziek & Beweging, Basiscursus Muziek, Ballet 
Klassikaal-45 > muziek & beweging, spelenderwijs muziek en voorbereidend ballet > 45 minuten per week 
Klassikaal-60 > basiscursus muziek en ballet > 60 minuten per week

c. Instrumentaal/Vocaal Onderwijs 
Standaardpakket: gemiddeld 15 minuten per leerling per week; lesvorm in overleg met de docent 
Standaard plus 1 ster: gemiddeld 20 minuten per leerling per week; lesvorm in overleg met de docent 
Standaard plus 2 sterren: gemiddeld 25 minuten per leerling per week; invulling in overleg met de docent 
Standaard plus 3 sterren: gemiddeld 30 minuten per leerling per week; invulling in overleg met de docent 
Standaard plus 4 sterren: gemiddeld 35 minuten per leerling per week; invulling in overleg met de docent 
Standaard plus 5 sterren: gemiddeld 40 minuten per leerling per week; invulling in overleg met de docent 
Standaard plus 6 sterren: gemiddeld 45 minuten per leerling per week; invulling in overleg met de docent 
10-lessenkaart: 30 minuten per les; invulling in overleg

2.  De leerling wordt geacht over voldoende studietijd en een instrument te beschikken en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. Bij verhindering dient de administratie z.s.m., graag vóór 11.00 uur, met opgaaf van reden, hiervan in kennis te worden gesteld.

3.  Bij onvoldoende studieresultaat behoudt de school zich het recht voor de lesovereenkomst te beëindigen.

4.  Bij ziekte van de docent wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is wordt het lesgeld vanaf de tweede niet genoten les gerestitueerd.

5.  De (her)inschrijving van jaarcursussen geldt voor een heel cursusjaar, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De lesgelden hebben betrekking op het gehele cursusjaar.

6.  Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt op medisch advies (het lesgeld wordt dan verminderd met zoveel maanden als, na ontvangst van de schriftelijke mededeling, geen lessen meer worden gevolgd). Bij verhuizing buiten de regio, dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen te worden.

7. Indien er sprake is van calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht, een epidemie en andere uitzonderlijke omstandigheden, waardoor er geen fysieke lessen gegeven kunnen worden, dan biedt Platform C alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Platform C geen alternatief aanbiedt, komen uitgevallen lessen in aanmerking voor restitutie. Platform C is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

8.  Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden porto- en administratiekosten doorberekend.

9.  Een Gezinskorting wordt automatisch berekend: 5% voor het 2e en volgende kind (tot 21 jaar). De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen voor leerlingen tot 21 jaar.

10. Voor inwoners tot 21 jaar met een Amstelveenpas geldt een Reductieregeling van 30%. Een kopie van deze pas dient jaarlijks vóór 1 augustus bij de administratie in het hoofdgebouw te worden ingeleverd. De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen.

11.  Leerlingen onder de 21 jaar dienen het aanmeldings-/wijzigingsformulier door ouder/verzorger/voogd te laten ondertekenen.

12.  De school is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor werknemers en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-0204204

Tijdens de vakantieperiodes zijn er geen muziek-, dans- en theaterlessen.