Reglement voor zakelijke deelnemers van Platform C | Kunstuitleen Amstelveen | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Reglement voor zakelijke deelnemers van Platform C | Kunstuitleen Amstelveen

Artikel 1: Deelnemen

 1. Onder ‘zakelijke deelnemers’ wordt in dit reglement verstaan: vennootschappen, maatschappen, stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties e.d. De kunstwerken worden op naam van de betreffende deelnemer gehuurd.
 2. De deelname kan op elk willekeurig moment aanvangen.
 3. De deelname beloopt ten minste twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt drie volle kalendermaanden.
 4. De aanmelding als deelnemer geschiedt door middel van een in te vullen inschrijfformulier en de ondertekening daarvan.
 5. De aanmelding als deelnemer wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de maand, indien de aanmelding is geschied tussen de eerste en de vijftiende dag van die maand. Vindt aanmelding plaats van de zestiende dag van een maand tot en met de laatste dag van die maand dan gaat het huurcontract in op de eerste dag van de volgende maand.
 6. Bij inschrijving dient een recente inschrijving Kamer van Koophandel worden afgegeven of anderszins geldige legitimatie worden overlegd.

 

Artikel 2: Huurtarief en wijze van betalen

 1. Het tarief en de huurvoorwaarden, waaronder worden begrepen het transport en het ophangen, worden door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen vastgesteld.
 2. Het huurtarief wordt per drie maanden bij vooruitbetaling voldaan. Platform C | Kunstuitleen Amstelveen stuurt daartoe facturen per de eerste dag van een kwartaal.

 

Artikel 3: Kopen

 1. Alle werken waarover Platform C | Kunstuitleen Amstelveen beschikt zijn voor de deelnemers te koop, tenzij op het werk anders is vermeld.
 2. De aankoop geschiedt tegen contante betaling door de abonnees.
 3. De prijzen zijn inclusief 21% BTW en tenzij anders is vermeld, inclusief de lijst.
 4. De deelnemer die een werk in huur heeft, geniet voorkeursrecht bij aankoop.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Verantwoording voor transport van de kunstwerken berust bij Platform C | Kunstuitleen Amstelveen, tenzij het transport door het bedrijf zelf wordt verzorgd.
 2. De deelnemer is verplicht bij verhuizing en/of beschadiging of diefstal Platform C | Kunstuitleen Amstelveen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. De werken zijn (in principe) verzekerd door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen met een eigen risico van € 250, - per schadegeval. Glasschade en lijstschade is voor rekening van de deelnemer.
 4. De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving worden geplaatst of bewaard. Ze dienen tevens te worden gevrijwaard van direct zonlicht. Schade aangebracht door derden is niet verzekerd. Bij opzettelijke beschadiging van/of grove onachtzaamheid ten aanzien van kunstwerken wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld, vergoedt hij de schade en kan het huurcontract door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen worden beëindigd.
 5. Bij schade ontstaan buiten de verantwoordelijkheid van de klant worden geen kosten van de schade in rekening gebracht. De voorrijkosten en de inrichtingskosten worden wel in rekening gebracht.
 6. Bij vermissing van een kunstwerk of kunstwerken zal Platform C | Kunstuitleen Amstelveen de abonnee aansprakelijk stellen. Een overzicht van de geleende werken wordt na iedere ruiling verstrekt. Dit overzicht dient door de deelnemer voor akkoord getekend geretourneerd te worden. Als het overzicht niet getekend wordt teruggestuurd, gaat Platform C | Kunstuitleen Amstelveen er van uit dat de deelnemer akkoord is.

 

Artikel 5: Beëindiging van het huurcontract

 1. Het huurcontract eindigt door:
  1. Schriftelijke opzegging door de deelnemer met een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden;
  2. Ontbinding van de rechtspersoon;
  3. Faillissement van de deelnemer.
 2. Platform C | Kunstuitleen Amstelveen behoudt zich het recht voor een huurcontract eenzijdig op te zeggen indien een deelnemer ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van gehuurde werken, danwel bij de betaling van het huurtarief, alsmede bij het opzettelijk beschadigen van het gehuurde of de te huren kunstwerken.
 3. Bij beëindiging van het huurcontract is de deelnemer of dienst rechtsopvolger verplicht de gehuurde werken onverwijld aan Platform C | Kunstuitleen Amstelveen terug te geven.

 

Artikel 6: Algemeen

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.
 2. Een exemplaar van dit reglement wordt bij inschrijving aan de deelnemer overhandigd.

 

Amstelveen, februari 2020