Reglement voor particuliere deelnemers van Platform C | Kunstuitleen Amstelveen | Platform-C
Platform-C

Bestellijst

Geen bestellingen

Reglement voor particuliere deelnemers van Platform C | Kunstuitleen Amstelveen

Artikel 1: Deelnemen

 1. Platform C | Kunstuitleen Amstelveen hanteert huurtarieven met en zonder spaartegoed voor particulieren boven de 16 jaar. De hierna volgende artikelen zijn uitsluitend van toepassing op deze verhuringen. Voor zakelijke deelnemers is er een apart reglement vastgesteld. Er wordt een flexibel tarievensysteem gehanteerd dat in de folder is vermeld.
 2. De deelname kan op elk willekeurig moment aanvangen.
 3. De deelname beloopt ten minste twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand.
 4. De aanmelding als deelnemer geschiedt door middel van een in te vullen inschrijfformulier en de ondertekening daarvan.
 5. De aanmelding als deelnemer wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de maand, indien de aanmelding is geschied tussen de eerste en de vijftiende dag van die maand. Vindt aanmelding plaats van de zestiende dag van een maand tot en met de laatste dag van die maand dan gaat het huurcontract in op de eerste dag van de volgende maand.
 6. Na legitimatie, betaling van het inschrijfgeld (ad € 10,-) en de afgifte van een automatische incasso ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving en kunnen onmiddellijk werken worden uitgezocht en meegenomen. Bij betaling van het huurtarief op een andere wijze worden de eerste drie maanden huurtarief vooruit betaald.

 

Artikel 2: Huurtarief en wijze van betalen

Huurtarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door overmaking naar de ING Bank, IBAN: NL11 INGB 0004 6689 17 ten name van Platform C onder vermelding van het deelnemer nummer. Ter vereenvoudiging van de administratie worden deelnemers verzocht de huurtarieven middels automatische incasso te laten overschrijven. Bij te laat betalen worden administratiekosten in rekening gebracht. Platform C | Kunstuitleen Amstelveen stelt de hoogte vast van de in rekening te brengen administratiekosten. Bij te laat betalen worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:

 • Bij twee maanden achterstand wordt € 5,- in rekening gebracht;
 • Bij vier maanden achterstand wordt € 25,- in rekening gebracht;
 • Bij een achterstand van zes maanden of meer wordt de incasso overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. De incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer;
 • Indien er tevens sprake is van niet binnen de huurtermijn geretourneerde werken en deze werken zijn ook niet geretourneerd binnen zes maanden na het verstrijken van de huurtermijn, dan wordt aangenomen dat de werken worden gekocht. Indien een procedure met de gerechtsdeurwaarder eenmaal gestart is, kan deze procedure niet meer gestopt worden.

 

Artikel 3: Sparen/kopen 

 1. Alle werken waarover Platform C | Kunstuitleen Amstelveen beschikt zijn voor de deelnemers te koop, tenzij op het werk anders is vermeld.
 2. De aankoop geschiedt tegen contante betaling door de deelnemer, onder eventuele verrekening van het spaartegoed.
 3. Voor iedere deelnemer wordt overeenkomstig zijn tarief een gedeelte van de bijdrage als spaartegoed gereserveerd. Dit tegoed kan uitsluitend worden besteed voor aankopen van kunstwerken en cadeauartikelen bij Platform C | Kunstuitleen Amstelveen. Het tegoed blijft, na beëindiging van alle huurtarieven, twee jaar ter beschikking van de deelnemer. Daarna vervalt het aan Platform C | Kunstuitleen Amstelveen.
 4. Over spaartegoeden wordt geen rente vergoed. 
 5. Daar Platform C | Kunstuitleen Amstelveen slechts een bemiddelende functie vervult kan zij er niet voor instaan dat de kunstenaar steeds in verkoop toestemt. De prijzen zijn inclusief BTW en de bij het werk behorende lijst en zijn op de achterkant van het werk aangebracht, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn vastgesteld door de kunstenaar in overleg met Platform C | Kunstuitleen Amstelveen. Prijsveranderingen zijn voorbehouden.
 6. De deelnemer die een werk in huur heeft, geniet voorkeursrecht bij aankoop.

 

Artikel 4: Huren

 1. Bij inlevering van de gehuurde werken kan alleen nieuw werk worden meegenomen als de bijdrage over de lopende periode is voldaan.    
 2. De huurperiode is vastgesteld op twaalf maanden. De deelnemer heeft het recht het bij hem in huur zijnde werk op ieder tijdstip binnen deze termijn terug te brengen, terwijl Platform C | Kunstuitleen Amstelveen zich het recht voorbehoudt in bijzondere gevallen de huurperiode voor het einde van deze termijn te beëindigen.
 3. Mochten werken niet geretourneerd worden binnen 6 maanden na afloop van de huurtermijn dan wordt daarmee aangegeven dat tot koop zal worden overgegaan (zie ook artikel 2).

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Verantwoording voor transport van de kunstwerken berust bij de deelnemer, tenzij het transport door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen wordt verzorgd.
 2. De deelnemer is verplicht bij verhuizing en/of beschadiging of diefstal Platform C | Kunstuitleen Amstelveen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. De werken zijn verzekerd door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen met een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Glasschade en lijstschade is voor rekening van de deelnemer.
 4. De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving worden geplaatst of bewaard. Ze dienen tevens te worden gevrijwaard van direct zonlicht. Bij opzettelijke beschadiging van/of grove onachtzaamheid ten aanzien van kunstwerken wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld, vergoedt hij de schade en kan het huurcontract door Platform C | Kunstuitleen Amstelveen worden beëindigd.

 

Artikel 6: Beëindiging van het huurcontract

 1. Het huurcontract eindigt door:
  1. Schriftelijke opzegging door de deelnemer met een opzegtermijn van een volle kalendermaand;
  2. Ontbinding van de rechtspersoon;
  3. Faillissement van de deelnemer.
 2. Platform C | Kunstuitleen Amstelveen behoudt zich het recht voor een huurcontract eenzijdig op te zeggen indien een deelnemer ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van gehuurde werken, dan wel bij de betaling van het huurtarief, alsmede bij het opzettelijk beschadigen van het gehuurde of de te huren kunstwerken.
 3. Bij beëindiging van het huurcontract is de deelnemer of diens rechtsopvolger verplicht de gehuurde werken onverwijld aan Platform C | Kunstuitleen Amstelveen terug te geven.

 

Artikel 7: Algemeen

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.
 2. Een exemplaar van dit reglement wordt bij inschrijving aan de deelnemer overhandigd.

 

Amstelveen, februari 2020